กรมสารบรรณทหารบก

ที่อยู่ : กรมสารบรรณทหารบก อาคาร ๓ ชั้น ๓ ใน กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดาเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


กรมสารบรรณทหารบก รับพนักงานเขียนโปรแกรม (บัดนี้ - 30 เมษายน 2556)

ประกาศรับสมัคร
18 เมษายน 2556
รายละเอียด
ประกาศกรมสารบรรณทหารบก
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือก
บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
-----------------------

กรมสารบรรณทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และ บุคคลพลเรือน (เพศชาย)
เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในตาแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม
กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ ๙,๑๕๐ บาท จานวน ๑ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด
ดังนี้

๑. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.),
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๙ หน่วยกิต
จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของ ทางราชการ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มี
ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้จะเรียกร้องสิทธิ
ตามคุณวุฒิที่ ตนเองมีอยู่ไม่ได้
๑.๒ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ งดรับผู้สมัครที่เกิด พ.ศ. ๒๕๓๕
และ พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจาการ ตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
๑.๓ ผู้สมัคร,บิดา และมารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
๑.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหาร
ได้
ตามทีกาหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการ
ตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร ส่วนผู้ที่อายุ
ยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่า๑๖๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก๗๕/๗๘ เซนติเมตร)
๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๑.๘ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
๑.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทิ อมัวหมอง
นหรื
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องนาหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร
ด้วยตนเอง (นาฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสาเนาเอกสาร จานวน ๑ ชุด)
๒.๑ ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา
๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
๒.๔ ใบสาคัญทางทหาร (สด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓)
๒.๕ ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือน) ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ ภาพ
๒.๖ ใบสาคัญความเห็นแพทย์(แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจาการ (ไม่เกิน
๖ เดือน)
๒.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณี
เสียชีวิต (ถ้ามี)
๒.๘ รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

๓. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
ในเวลาราชการ (๐๘๓๐ - ๑๕๐๐) ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร ๓ ชั้น ๓ ใน
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดาเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๑๓
,๐ ๒๒๙๗ ๘๒๐๒โทรสาร ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๐๐

๔. วิชาที่ทาการสอบคัดเลือก
๔.๑ พิมพ์ดีดจับความเร็วด้วยเครื่
องคอมพิวเตอร์๒๐ คะแนน (ภายในเวลา๑๐ นาที)
๔.๒ คอมพิวเตอร์ ๔๐ คะแนน
๔.๒.๑ โปรแกรม MICROSOFT WORD (๑๕ คะแนน)
-สามารถนาเสนองานได้ในรูปแบบรายงานหรือหัวข้อที่กาหนด
-
พิมพ์งานตามระเบียบของหนังสือราชการได้
๔.๒.๒ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL (๑๕ คะแนน)
-มีความเข้าใจในหลักการใช้งานของโปรแกรม และสามารถนาเสนอ าง
งานอย่
เป็นระบบได้
- สามารถใช้ตารางและเชื่อมโยงกับการใช้สูตรคานวณได้
๔.๒.๓ โปรแกรม MICROSOFT POWER POINT (๑๐ คะแนน)
- สามารถสรุปเนื้อหาข้อความสาคัญให้ออกมาในรูปแบบของการนาเสนอ
ตามลาดับความสาคัญ
-สามารถตบแต่งรูปแบบการนาเสนอให้ออกมาได้อย่างสวยงามเหมาะสม
และมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ
๔.๓ ความรู้ทั่วไป
๑๐ คะแนน
๔.๔ สัมภาษณ์
๓๐ คะแนน

๕. กาหนดวันสอบคัดเลือก
๕.๑ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ข้อเขียน
-เวลา ๐๗๐๐ - ๐๗๔๕ ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัว หน้าห้องอเนกประสงค์
กรมสารบรรณทหารบก อาคาร ๓ ชั้น ๔ หากเลยเวลาที่กาหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ
-เวลา ๐๗๔๕ - ๐๗๕๕ ผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมรับฟังคาชี้แจงต่อคณะกรรมการ
หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร ๓ ชั้น ๔
- เวลา ๐๘๓๐ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าห้องสอบ
๕.๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกาศผลสอบข้อเขียน คัดเลือกไว้จานวน ๕ เท่า
ของโควตาที่ได้รับโดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ของกองทัพบกhttp://www.rta.mi.th
หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณ
ทหารบก อาคาร ๓ ชั้น ๑
๕.๓ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน
- เวลา ๐๗๐๐ - ๐๗๔๕ รายงานตัว หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก
อาคาร ๓ ชั้น ๔
เวลา ๐๘๓๐ เข้าห้องสอบสัมภาษณ์

๖. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทางเว็บไซต์ของกองทัพบก
http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ด
กิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร ๓ ชั้น ๑ ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้ไปรายงานตัว ภายใน ๗ วัน หลังจากวัน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.5928008556366