สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3สพท.ศรีสะเกษ เขต 3 เปิดสอบครู 5 อัตรา (บัดนี้-15 ก.ค.51)

ประกาศรับสมัคร
11 กรกฏาคม 2551
รายละเอียด
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 มีมติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ พนักงานราชการ ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ได้รับจัดสรรคืนจากอัตราครูเกษียณอายุราชการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ขั้น 7,940 บาท 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

- วุฒิการศึกษาที่รับสมัครจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ตำแหน่งคุณวุฒิอื่นต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู

- โรงเรียนบ้านโคกสูง อ.ขุขันธ์ ตำแหน่งเลขที่ 106466 อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 7,940 บาท

- โรงเรียนบ้านตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ ตำแหน่งเลขที่ 79328 อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 7,940 บาท

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรืออบรม โดยมีเนื้อหาตามเรื่องต่อไปนี้จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตในปี 2535 และ 18 หน่วยกิตตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นไปตามระบบทวิภาค คือ

1.1 การฝึกสอน หรือประสบการณ์ สอน: ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน

1.2 จิตวิทยาการศึกษา: จิต วิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิต วิทยาวัยเด็กสำหรับครู ฯลฯ

1.3 สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ

1.4 การประเมินผลการเรียน : การสร้างแบบทดสอบ การประเมินผล ฯลฯ

1.5 วิธีสอน:วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ

1.6 หลักการศึกษา:หลักสูตรการศึกษา ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ

ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู 15 หน่วยกิต คุณวุฒิปริญญาตามที่ระบุตามข้อ 1. จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.ได้รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาเดิม) เท่านั้น

2. ผู้ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษา 7 สาขาดังต่อไปนี้ ไม่ต้องตรวจนับจำนวนหน่วยกิต

2.1 การศึกษา

2.2 ครุศาสตร์

2.3 ศึกษาศาสตร์

2.4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2.5 วิทยาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์...) หรือ (ศึกษาศาสตร์การสอน..) หรือ (การสอน...)

2.6 ศิลปศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์...) หรือ (ศึกษาศาสตร์การสอน...)

2.7 คหกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศึกษาและบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจศึกษา

3. ถ้าไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษา ตามข้อ 2. แต่มีประกาศนียบัตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ นำมาเป็นเอกสารประกอบการสมัครไม่ต้องตรวจนับหน่วยกิต

3.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

3.2 ประกาศนียบัตรพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)

3.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)

3.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)

3.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)

3.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)

3.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.)

3.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)

3.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)

3.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)

3.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)

3.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)

3.13 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมการช่าง (พ.ม.ช.)

3.14 ประกาศนียบัตรครูมัธยมเกษตรกรรม (ป.ม.ก.)

3.15 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมคหกรรมศาสตร์

3.16 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมอาชีวศึกษา (ป.ม.อ.)

3.17 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม.)

3.18 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมธุรกิจ (ป.ม.ธ.)

3.19 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมศิลปหัตถกรรม (ป.ม.ศ.)

3.20 ประกาศนียบัตรประโยคครูวิชาชีพชั้นสูง (ปม.วส.)

3.21 ประกาศนียบัตรประโยคครูเทคนิคชั้นสูง (ป.ท.ส.)

3.22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

1. เป็นครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูซึ่งออกให้โดยคุรุสภา

สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหาร งานบุคคล โทร. 0-4567-1259 ต่อ 115 หรือ ทนงศักดิ์ 08-5016-5680, ไพลินรัตน์ 08-5202-4140 http://www.ssk3.obec.go.th/

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่น

1. วุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป

3. ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

5. คำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

6. หลักฐานเอกสารแสดงวุฒิทางครู หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุวิชาครู ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (เฉพาะผู้ที่ไม่มีวุฒิทางครู)

7. ใบประกอบกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งออกให้โดยคุรุสภา

8. ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด

9. หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส ฯลฯ

ขณะเดียวกัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราว่าง 3 อัตรา ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 9,530 บาท/เดือน

- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จัดจ้างที่โรงเรียนหนองคูวิทยา

- กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จัดจ้างที่โรงเรียนตูมวิทยา

- วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จัดจ้างที่โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.เดิมรับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู ตามกลุ่มวิชาเอกที่กำหนดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู

- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2551

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป

(2) หนังสือแสดงผลการเรียน เช่น ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองวุฒิบัตร สำเนาปริญญาบัตรหรือระเบียนผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

(3) สำเนาใบอนุญาตประกอบใบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ (เฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน) 1 ฉบับ

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

(5) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

(6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ กรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ

(7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัครและหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ค่าธรรมเนียมสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
http://www.ssk3.obec.go.th/
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

0.45239996910095