สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ที่อยู่ : 121/1ตามเอกสาร2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งผุ้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย   ( บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
6 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง

ตำแหน่ง : ผุ้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
อัตราเงินเดือน : 76,440 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศทางด้านกฎหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ด้านกฎหมายและนโยบายทางด้านกฎหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ /ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย เช่นกฎหมายทั่วไป, กฎหมายมหาชน, กฎหมายด้านพลังงาน เป็นต้น รวมถึงระเบียบภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์และพิจารณาเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับ ตามเอกสาร ประวัติบุคคล,ประวัติการทำงาน ตามเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสาร ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ทักษะ
การแก้ไขปัญหา ตามเอกสาร การทำงานเป็นทีม ตามเอกสาร การวางแผนและการบริหารจัดการ ตามเอกสาร การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์และพิจารณาเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับ ตามเอกสาร ประวัติบุคคล,ประวัติการทำงาน ตามเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสาร ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะ
1. มีความรู้ ความสามารถ ด้านกฎหมายทั่วไป กฎหมายมหาชน 2. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านพลังงานระดับประเทศ และระดับสากล 3. มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์และพิจารณาเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับ ตามเอกสาร ประวัติบุคคล,ประวัติการทำงาน ตามเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสาร ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างจะต้องได้คะแนนการประเมินรวมสูงสุด เรียงตามลำดับ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

0.76540088653564