กรมหม่อนไหม

ที่อยู่ : กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


กรมหม่อนไหม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร   ( 12 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
7 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
กรมหม่อนไหม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่วยงานศึกษาวิจัย พัฒนาหม่อนไหม
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตหม่อนไหมพันธุ์ดี
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับส่งเสริมการเกษตรด้านหม่อนไหม
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 2.ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษา ตัวเลข เหตุผล 3. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 4. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 5.ความรู้ความสามารถทางการเกษตรด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
1. วิสัยทัศน์ของการปฏิบัติงาน 2. บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ 3. มนุษย์สัมพันธ์และการประสานงาน 4. การคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. การสื่อสารและการนำเสนอ 6. การประเมินผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต
วิธีการประเมิน : การสัมภาษณ์

วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๖๐ 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะตำ แหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนน สอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบ ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมหม่อนไหม

0.40560102462769