สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนิติกร   ( บัดนี้ - 24 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
7 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ถ.กรุงเกษม สะพานขาว เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร ประจำสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหน้าที่งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญาในนามสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. งานให้ความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำ กฎหมายต่างๆ ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกฏหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ และประชาชน โดยทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม
3. ตรวจสอบการจัดทำคำสั่ง ประกาศต่าง ๆรวมทั้งการมอบอำนาจ และการมอบหมายงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และอำนาจหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งรับผิดชอบในการตีความและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายปฏิบัติราชการ
4. การบริการทรัพยากรบุคคล งานวินัย งานความรับผิดทางละเมิด การดำเนินดคีแพ่ง คดีอาญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. การดำเนินคดี การเรียกและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
6. งานติดตามผลการตรวจสอบและพิจารณาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
7. งานอื่น ๆ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0.48360109329224