สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000


จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล   ( บัดนี้ - 21 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
15 มีนาคม 2562
รายละเอียด
จังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือ
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์ หรือ
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์ หรือ
1.4 ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย
3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ internet
4. มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน เขียน โต้ตอบ ภาษาอังกฤษ ได้ดี
5. มีทักษะ ในการถ่ายทอดความรู้
6. มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการผลิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชอาหารสัตว์
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ดี
3. กำกับดูแล การเลี้ยง และการจัดการสัตว์พันธุ์ดี ที่คัดเลือกแล้ว
4. ตรวจสอบเพื่อรับรองพันธุ์สัตว์
5. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์
6. รับผิดชอบงานด้านระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศการปศุสัตว์
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
๑. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์ม เลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

ทักษะ
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ๒.๑ มีทักษะในการวางแผนงานวิจัย และสถิติเบื้องต้น ๒.๒ มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์หรือด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 2.3 มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2.4 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๒.5 มีทักษะในการแก้ปัญหา
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

สมรรถนะ
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล ๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ๓.๒ ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ ๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ๑. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน ๒. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ ๒ ในครั้งที่ ๒ ๓. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข้อ ๓ 4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจดำเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

0.7074019908905