มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกมศว นครนายก รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (บัดนี้ - 22 กรกฎาคม 2563)

ประกาศรับสมัคร
29 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (1)7 – 6511 และ (1)7 – 6512 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี


ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (1)7 – 6511 และ (1)7 – 6512
สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 10,170 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
3. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่องเล็กน้อยของรถยนต์ตามความจำเป็น
5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานเป็นทีม
6. มีความเข้าใจในงานบริการ มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีและ
เป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ
7. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ขับรถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ของรถประจำวัน ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และทำความสะอาดรถยนต์สม่ำเสมอ รวมทั้งเก็บรักษาเครื่องมือประจำรถ
3. บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
4. บันทึกการใช้รถประจำวัน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02 649 5000 ต่อ 21013
เว็บไซต์
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/5018530559-20200629145328.pdf


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

0.82680082321167