งาน หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานจากทั่วประเทศ งานใหม่อัพเดตทุกวัน : ลงประกาศรับสมัครงาน เพียงปีละ 3,590 บาท คุ้มค่าที่สุด คลิ๊กที่นี่ โทร 02-810-8300 , 085-8213121
  หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษฟรี รับสมัครงาน ประกาศงาน ไม่จำกัด Jobs in Thailand Jobthaiweb
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  


งาน -หางาน - บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด (Central Clinic)
HR Manager ด่วน!!!!

หมวด บุคคล/ฝึกอบรม/Training / สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
Share : facebook Google email Print

ประเภทงาน :

เลือกจังหวัด :

คำที่เกี่ยวข้อง : ( ถ้ามี )

บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด (Central Clinic)


ตำแหน่ง : HR Manager ด่วน!!!!
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562
จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน 30,000-40,000
ลักษณะการทำงาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ กลยุทธ์

- รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัตให้มีความสอดคล้องเป็นมมาตรฐานเดียวกัน

-กำหนดกลยทุธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยำกรมนษุย์ เพื่อ ให้บรรลเุปำ้หมายของบริษัท - การวางแผนอัตรากลัง ,สรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง

- พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อให้องค์กรน่าอยู่

- จัดทำแผนและแนวทำงการประเมินผลการปฏิบัตงานพนักงาน
- พิจารณาผลประเมินพนักงานเพื่อ กำกับดูแลการแต่งตั้ง / โอนย้ำย / เลื่อนขั้น / ลงโทษพนักงาน ตลอดจนการ ปรับผลตอบแทนของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ

- วางแผนสืบทอด และและความก้าวหน้าทางอาชีพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

- ตรวจสอบรายงานการจ่ายค่าจ้าง

- ตรวจสอบรายงานภาษีบุคคลนำส่งสรรพากร

- ตรวจสอบรายงานการนำส่งข้อมูลประกันสังคม

-ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงานและการปฏิบัต
งานของผ้ใูต้บังคับบัญชา

- ผลักดันบุคลากรในบริษัทให้มีการพัฒนาตนเองอยุ่เสมอ

- รักษาและเผยแพร่ความรู้ในงานด้านต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัตงาน
- ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการและค้มุครองแรงงาน,สำนักงานประกันสังคม

- ดแูลด้านแรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยแก่พนักงาน เช่น ดูแลด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน, จัดทำ ระเบียบข้อบังคับพนักงาน, สื่อสารให้พนักงานเข้ำใจในระเบียบข้อบังคับต่างๆ, ดแูลงานด้ำนส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหวำ่งพนักงานด้วยกันและบริษัทหมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. รับเฉพาะเพศหญิง อายุ 30-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยำกรบคุคล 10 ปีขึ้นไป
 4. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานในบริษัท สามารถจูงใจให้พนักงานทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทได้
 5. ซื่อสตัย์ สจุริต และยุติธรรม
 6. เป็นผู้ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอปุสรรคปัญหา ที่เกิดขึ้นในบริษัท
 7. เป็นผู้ที่มีความรู้ ในเรื่องกฎหมายคคุ้มครองแรงงาน เป็นอยำงดี
 8. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม  สวัสดิการต่างๆ

- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- ค่าล่วงเวลา (OT)
- ค่าประสบการณ์ / ค่าตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท)
- เบิกค่ารักษาพยาบาลฝึกอบรมรายปี
- อนุมัติวันหยุดพิเศษในวันเกิดพนักงาน
- วันลาพักร้อนที่เพิ่มตามอายุงาน
- สนับสนุนการฝึกอบรม พัฒนาคุณภาพพนักงาน
- เงินช่วยเหลือและสนับสนุนจากทางบริษัทในกรณีต่างๆ
- ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในแต่ละเดือน
- ปรับตำแหน่งและฐานเงินเดือนตามอายุงานและผลงาน
- รางวัลทำงานนาน
- ค่าตอบแทนพิเศษ (Incentive) ตำแหน่งผู้จัดการ,รองผู้จัดการ, พนักงานขาย,เริ่มต้น2,500 -20,000
- ค่ามือทำทรีทเม้นต์และหัตถการแพทย์*(ตำแหน่งทรีทเม้นและผู้ช่วยแพทย์)
- สวัสดิการทางด้านสายตา ส่วนลดแว่นตา กับร้านแว่นในครือบริษัท
- วันหยุดประจำสัปดาห์และสิทธิการลาพักร้อนตามระเบียบของบริษัท
- งานเลี้ยงสังสรรค์หรือท่องเที่ยวประจำปีของทางบริษัท
- การฝึกอบรม ต่างๆ
วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม centralclinicthailand
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-9366644]
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด (Central Clinic)
  573/99 ซอยรามคำแหง 39 แยก 27 (เทพลีลา 14) ถนนรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

 โทรศัพท์ 02-9366644  | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ : ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลาเข้างาน 10.00 - 19.00 น.

     ตำแหน่งงานของ บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด (Central Clinic) 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน วันที่
1 .HR Manager ด่วน!!!!23 พฤษภาคม 2562
2 .Marketing Communication23 พฤษภาคม 2562
3 .Front sale พนักงานขาย ประจำสาขาเอสพลนาด รัชดา (ด่วน!!!)23 พฤษภาคม 2562
4 .Front sale พนักงานขาย ประจำสาขาสยามสแควร์วัน (ด่วน!!!)23 พฤษภาคม 2562
5 .รองผู้จัดการคลินิก สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี23 พฤษภาคม 2562
6 .Online Sale ด่วน!!!23 พฤษภาคม 2562
7 .Admin Stock ด่วนมาก!!! 23 พฤษภาคม 2562
8 .Hr Recruitment ด่วนมาก!!!23 พฤษภาคม 2562
9 .PR & Marketing เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด23 พฤษภาคม 2562
10 .พนักงานทรีทเม้นท์ (Theraphist) ประจำสาขาสยามสแควร์วัน ด่วนมาก!!!!23 พฤษภาคม 2562
11 .Graphic (Video Editor) 23 พฤษภาคม 2562
12 .Admin ประจำสาขาเอสพลานาด ด่วน !!!!23 พฤษภาคม 2562
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์  l งาน

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-420-6300 , 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.)
Fax : 02-420-6304 , 02-810-8301
Email :
เพิ่มเพื่อน 0.10920095443726