หางาน สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ

บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด

1. รับสมัครงาน คนดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุเพศชาย ที่มีอาการอัลไซเมอร์ อยู่เป็นเพื่อน 24 ชั่วโมง จัดยา พาอาบน้ำ ออกกำลังกาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เพศหญิง
- อายุ 40-50 ปี
- เงินเดือน : 15,000
บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 51 นาที
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. ต้องการด่วน !!! เจ้าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ ค่ายสิ่งแวดล้อมด่วนมาก !
•เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ต่างๆ เช่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำกิจกรรม •เป็นวิทยากรบรรยายในฐานความรู้และเป็นพี่เลี้
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิทยาศาสตร์หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นครปฐม 2 ชั่วโมง
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

3. เจ้าหน้าที่การเงิน...ด่วนมาก!!ด่วนมาก !
• ปฎิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย • เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน • ดูแลงานด้านภาษีต่างๆ จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย • จัดทำทะเบีย
- • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา การเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี
- เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 1 วัน
บริษัทฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. ผู้พิการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานตามคำสั่งบังคับบัญชา
- เข้ากะได้
-
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัทฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราชบุรี 1 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

5. หัวหน้างานคุณภาพบริการ
1. กำกับดูแล ควบคุมคุณภาพการให้บริการ และควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของคลินิก ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบเอกสาร ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพการให้บริการของคลินิกฯ ให
- วุฒิการศึกษา - ป. ตรี
- ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 1 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

6. เจ้าหน้าที่ติดตามและประมวลผล จ.นครสวรรค์
1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 2. ร่วมพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ และการรายงานผล รวมทั้งระบบ/เครื่องมือการติดตามประเมินผล 3. ประสารงา
- วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสถิติ, บริหารจัดการข้อมูล, วิศวกรรมศาสตร์ , คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ย
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และหากมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL และภาษา PHP
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
นครสวรรค์ 1 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

7. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ด่วนที่สุดด่วนมาก !
1.จัดทำเอกสารทางบัญชีและการเงิน และเอกสารประกอบอื่นของโครงการต่าง ๆ ภายในสมาคม 2.บันทึกรายการบัญชีและการเงิน เข้าระบบฐานข้อมูลบัญชีของสมาคม 3.ติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินยืมสำหรับจัดกิจกรรมต่าง
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปี
- เงินเดือน : 17,000
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 1 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

8. ผู้จัดการสำนักงาน จ.อุบลราชธานี
1. บริหารจัดการแผนงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณและเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย 3. กำกับดูแ
- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับดี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
อุบลราชธานี 1 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

9. เจ้าหน้าที่ติดตามและประมวลผล จ.ชลบุรี
1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 2. ร่วมพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ และการรายงานผล รวมทั้งระบบ/เครื่องมือการติดตามประเมินผล 3. ประสารงา
- วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสถิติ, บริหารจัดการข้อมูล, วิศวกรรมศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ย
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และหากมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL และภาษา PH
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างสมาคมฯ
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
ชลบุรี 1 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

10. เจ้าหน้าที่วิชาการด้านสิทธิและส่งเสริมความเท่าเทียม
1. ดูแลระบบฐานข้อมูลเชิงวิชาการในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลาย 2. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกองค์กร พร้อมทั้งคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนฯ และ
- ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 1 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.43680095672607