กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ : 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
15 พฤษภาคม 2560
รายละเอียด
กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นายช่างภาพปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีทัศน์ บันทึกภาพยนตร์ ในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(2) ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพ บันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิลม์ภาพยนตร์เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
(3) ปฏิบัติงานในเรื่องล้าง ตามเอกสาร อัดภาพและตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายที่ถ่ายมาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่คมชัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
(4) ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับไมโครฟิล์ม เช่น ให้เลขรหัส บันทึกเอกสารลงในไมโครฟิลม์ รวมทั้งตรวจสอบและจัดเก็บ และจัดส่งไมโครฟิลม์ให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างล้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) จัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายฟิลม์หรือเอกสารแผนที่ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
(6) ถ่ายภาพต่างๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ วิจัยผลงานทางวิชาการ ทำแบบพิมพ์ต่างๆ
(7) จัดทำและวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศลงในวัสดุต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการสำเนาภาพถ่าย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และไมโครฟิล์ม
(2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)
สอบข้อเขียน (100 คะแนน) โดยจะทดสอบ
ตามเอกสาร การถ่ายภาพเบื้องต้น
ตามเอกสาร การตบแต่งภาพด้วยโปรแกรมต่างๆ
ตามเอกสาร การบันทึกภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ตามเอกสาร การตัดต่อลำดับภาพและเสียงในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตามเอกสาร การผลิตภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ใน Social Media
ตามเอกสาร การผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

สอบปฏิบัติ (100 คะแนน) โดยจะทดสอบ
ตามเอกสาร การจัดไฟในห้องสตูดิโอ
ตามเอกสาร การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยระบบ Non Linear (โดยใช้โปรแกรมตัดต่อ EDIUS) หรือถ้ามีโปรแกรมที่ตัวเองถนัดให้เอาเครื่องมาเอง หรือการใช้โปรแกรม Photoshop ในการแก้ไขภาพตามโจทย์ที่กำหนด

ทักษะ/สมรรถนะ : การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :