มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ   ( บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
11 กรกฏาคม 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิเเละประสบการณ์ บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

2. มีประสบการณ์ด้านงานพัสดุไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในตำเเหน่งบริหารพัสดุไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

4. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน), ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล (กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หากได้รับการคัดเลือกจะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติงานเต็มเวลา)

5. สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft office ได้เหมาะสมกับงาน

6. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการหรือรับรอง (กรณียังไม่ผ่านการอบรม หากได้รับคัดเลือกจะเเต่งตั้งให้เป็นรักษาการเเทนในตำเเหน่งที่ได้รับการคัดเลือก เเละต้องเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหาร ภายใน 1 ปี)

7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (เกณฑ์คะเเนนภาษาอังกฤษ ตามประกาศที่เเนบมา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน ทางด้านงานพัสดุอย่างสูงในฐานะหัวหน้างาน

2. กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางเเผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ดูเเล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา เเนะนำ ปรับปรุงเเก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ติดตาม ประเมินผลงาน เเละพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบข้อเขียน,การสอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :