มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (โรงพยาบาลทันตกรรมมมหาจักรีสิรินธร)   ( บัดนี้ - 7 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
14 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (โรงพยาบาลทันตกรรมมมหาจักรีสิรินธร)
อัตราเงินเดือน : 11,500 ค่าครองชีพชั่วครว 785 บาท บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, การบัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด และการจัดการธุรกิจ

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

3. มีมนุษยสัมพัน์ดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานด้านธุรการและงานสารบรรณ อาทิ การร่างหนังสือ รับตามเอกสารส่งและติดตามหนังสือราชการ รวมถึงการแจ้งเวียนหนังสือของหน่วยวิศวกรรม เป็นต้น

2. งานด้านติดต่อประสานงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงทั้งภายใน และภายนอก

3. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการจัดซื้อ ใบนำของออกนอกพื้นที่ คู่มือการปฏิบัติงานและจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานรวมถึงการลงข้อมูลงานแจ้งซ้อมในโปรแกรม Microsoft Excel

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :