มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ : ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
14 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 20250 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตำกว่านี้
มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานด้านกิจกรรมนักศึกษา สำรวจรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา การขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

ทักษะ
ประสบการณ์ทางด้านการศึกษา การเรียนการสอน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

สมรรถนะ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50

เปิดรับสมัคร : วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :