กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ที่อยู่ : ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)   ( 16 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
10 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางโภชนวิทยา และ
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับที่แนบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อาหาร และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
( Food Science and Food Processing )
(2) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม และการควบคุมคุณภาพ ( Industrial food processing and quality control )
(3) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ( Food Packaging Technology )
(4) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ( Foods analysis )
(5) ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ และอายุการเก็บของอาหาร
( Microbial organism related to food quality and shelf life )
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับที่แนบ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :