จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ ผู้ช่วยนักวิจัย ( บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2561)

ประกาศรับสมัคร
9 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
รับสมัครผู้ช่วยวิจัยสนใจทำงานวิจัยที่ใช้หนูทดลองและเทคนิคทางด้าน molecular biology และ histology สามารถพิมพ์ดีดและใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนและขยัน ทำงานที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬา วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย - เพศหญิง
วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท ( สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง )
ชอบการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :