กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก   ( บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
1 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด
กรมควบคุมโรค
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
อัตราเงินเดือน : ๑๓,๐๑๐ บาท หรือ ๑๓,๘๐๐ บาท บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข
การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย
ซึ่งระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข
การพยาบาล โภชนาการ พยาธิวิทยา
ซึ่งระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตามเอกสาร ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :