สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( 14 พฤศจิกายน - 22 พฤศจิกายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
9 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานรับ ตามเอกสาร ส่งหนังสือราชการ งานพิมพ์เอกสาร งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม งานการเงิน งานพัสดุ งานบุคคล และเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำทะเบียนเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามเอกสาร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสาร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามเอกสาร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามเอกสาร การบริหารงานบุคคล ตามเอกสาร การสื่อสารองค์กร ตามเอกสาร ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :