มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (บัดนี้ - 17 มกราคม 2562)

ประกาศรับสมัคร
9 มกราคม 2562
รายละเอียด

ด้วยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ช่างเทคนิคระดับปฏิบัติงาน
2. นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
3. นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
4. นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี - โท)
7. นักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้ - 17 มกราคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :