กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพฤกษศาสตร์)   ( 4 กุมภาพันธ์ - 15 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร
24 มกราคม 2562
รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพฤกษศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในเรื่องการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย จำแนกและตรวจสอบชนิดพืชอนุรักษ์ หรือพืชที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน ก่อนการออกหนังสืออนุญาต และดำเนินการวิจัย ด้านการสำรวจเพื่อตรวจสอบและจำแนกชนิดพืชที่มีความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการบริหารจัดการและสามารถใช้ประโยชน์ชนิดพืชได้อย่างยั่งยืน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารต้นฉบับ)

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกพืชตามหลักเกณฑ์ทางพฤกษศาสตร์ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของพืชอย่างยั่งยืนตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามเอกสาร อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ (The Convention on International Trade in Endangered Spcies of Wild Fauna and Flora : CITES)
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :