กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)   ( 7 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
28 มกราคม 2562
รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปรับปรุงพันธุ์พืช ทางพืชสวน ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา หรือทางพืชศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชในการทำงานเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การตรวจสอบ วิเคราะห์กระบวนการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจำพันธุ์พืชทางฟีโนไทปและจีโนไทป การสร้างหลักเกณฑ์วิธีการจำแนกความแตกต่างระหว่างพันธุ์พืช เพื่อการจดทะเบียนสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารต้นฉบับ)

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมพืช การตรวจสอบจำแนกความแตกต่างของพันธุ์พืช
(2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
ตามเอกสาร มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ตามเอกสาร อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :