กรมปศุสัตว์

ที่อยู่ : ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ( 11 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
6 มีนาคม 2562
รายละเอียด
กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว (ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(2) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบวินัย การรักษาวินัย ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์ และการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ ตลอดจนการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของกรมปศุสัตว์เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของหน่วยงาน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(4) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการ การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
(5) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม
(6) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการ ดําเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง
(7) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการเรื่องใดๆ เกี่ยวกับ กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และดําเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง
(8) ให้คําปรึกษา แนะนํา เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการหรือจัดทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายปกครองแก่บุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรของรัฐมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถดําเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด และกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความสำเร็จตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) กฎหมายด้านการปศุสัตว์
3) กฎหมายปกครอง
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4) พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
6) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
7) กฎหมายอาญา
8) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ทักษะ/สมรรถนะ : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :