กรมปศุสัตว์

ที่อยู่ : ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ   ( 11 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
6 มีนาคม 2562
รายละเอียด
กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว (ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีความถูกต้อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ศึกษารายละเอียดของวิธีทดสอบ มาตรฐานวิธีทดสอบ และมาตรฐานวิชาการต่าง ๆ ด้านทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวบรวมข้อมูลข้อมูลด้านวิชาการที่จำเป็น สรุปสาระสำคัญและจัดทำฐานข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย ให้มีการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการที่เท่าเทียมตามมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
(2) ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ด้านตรวจประเมิน หรือด้านวิชาการอื่น ๆ เช่น วิธีทดสอบ มาตรฐานวิธีทดสอบ และมาตรฐานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้องค์ความรู้ และนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และงานด้านตรวจสอบ กำกับ ห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานด้านการทดสอบที่เท่าเทียมกัน
(3) ตรวจประเมินความสามารถด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ณ สถานประกอบการ ร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมิน รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและจัดทำฐานข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบการประเมินสมรรถนะด้านการทดสอบ และการพิจารณายอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการ
(4) ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมด้านกายภาพ จุลชีวและเคมีของน้ำนม และผลิตภัณฑ์นม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
(5) ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพ ด้านกายภาพ จุลชีวเคมีสารตกค้าง สารปนเปื้อนของน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
(6) ร่วมจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้ได้รับการรับรองและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและดำเนินการให้เครือข่ายห้องปฏิบัติการน้ำนมของหน่วยราชการกรมปศุสัตว์มีมาตรฐานทัดเทียมกัน
(6) วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพน้ำนมเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง การจัดการและพัฒนาคุณภาพน้ำนมให้ได้มาตรฐาน และจัดทำตัวอย่างทดสอบประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
(7) เก็บรักษาคุณภาพวัคซีน วัตถุดิบสำหรับการผลิต วัสดุการบรรจุ วัตถุอันตรายที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตวัคซีน การทดสอบคุณภาพวัคซีน และรักษาสิ่งแวดล้อม
(8) ผลิตน้ำประปาและน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้วิธีการ เครื่องมือเทคโนโลยีพื้นฐาน สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตวัคซีนตามมาตรฐานสากล
(9) ร่วมวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การผลิตและการทดสอบวัคซีน การผลิตน้ำประปาและน้ำบริสุทธิ์ การบำบัดน้ำเสียและกำจัดของเสีย การเก็บรักษาคุณภาพวัคซีน วัตถุดิบสำหรับการผลิต วัสดุการบรรจุ วัตถุอันตรายเพื่อสนับสนุนการผลิตวัคซีน การทดสอบ
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความสำเร็จ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา
2) ความรู้พื้นฐานทางด้านเคมี
3) ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีทดสอบคุณภาพอาหาร น้ำ และน้ำเสีย
5) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ทักษะ/สมรรถนะ : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :