กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ : 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน   ( บัดนี้ - 8 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
8 มีนาคม 2562
รายละเอียด
กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาสังคมศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์
ตามเอกสาร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน การสื่อข่าว รายงานข่าว การดำเนินรายการและการกระจายเสียง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยบรรณาธิการ อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดี เป็นพิธีกรและดำเนินรายการสดบันทึกเทป และถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ ศึกษา รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล เรียบเรียงผลิตข่าวและรายการ ติดตามผลการรับฟัง ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าว จัดทำข่าวประกอบเสียงและเอกสารข่าวและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถทั่วไป 1. ระเบียบงานสารบรรณ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์ ตามเอกสาร ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความหมายและคำจำกัดความ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ การผลิต และเผยแพร่สื่อวิทยุกระจายเสียง ขอบข่ายหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว การดำเนินรายการและการกระจายเสียง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยบรรณาธิการอ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดี ผลิตสปอต เป็นพิธีกร และดำเนินรายการสด บันทึกเทป และถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ ศึกษา รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล เรียบเรียงผลิตข่าวและรายการ ติดตามผลการรับฟัง ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าว จัดทำข่าวประกอบเสียงและเอกสารข่าว
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
ทดสอบเสียง ตามเอกสาร การอ่านข่าวในพระราชสำนักฯ การอ่านข่าวทั่วไป การอ่านบทความ และการอ่านบทร้อยกรอง
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

สมรรถนะ
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสาร ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สอบข้อเขียน) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนประเมิน (ทดสอบเสียง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามเอกสาร การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ (สอบข้อเขียน) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และ (สอบสัมภาษณ์) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามเอกสาร การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมของการประเมินสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ตามเอกสาร การจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :