ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่อยู่ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ    ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
7 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อ

ตำแหน่ง : รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร
รายละเอียดวุฒิ : ด้วยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สามารถ Download ใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.pccms.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 025766662

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : กำหนดให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ทุน งบประมาณทุนละ 4,500,000 บาท/คน/ปี (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาศึกษาทุนละ ไม่เกิน 3 ปี
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ลักษณะการให้ทุน
1 เป็นการศึกษาในระดับสัตวแพทย์ ชำนาญการ ณ ต่างประเทศ
2 เป็นการศึกษาในสาขาวิชาตามที่วิทยาลัยกำหนด
3 เป็นหลักสูตรในระดับสัตวแพทย์ ชำนาญการ ในสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนฯ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
4 ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ทดสอบไว้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครมาแสดง ณ วันที่สมัคร ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่วิทยาลัยกำหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
ตามเอกสาร TOEFL (IBT)ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน
ตามเอกสาร TOEFL (Paper) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
ตามเอกสาร IELTS (Academic Module)ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน
เงื่อนไข : ตามเอกสาร

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :