กองทัพเรือ

ที่อยู่ : กรมกำลังพลทหารเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

กองทัพเรือ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ   ( บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
7 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
กองทัพเรือ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
ตามเอกสาร อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
ตามเอกสาร เพศชาย/สัญชาติไทย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร การตัดกระดาษก่อนการพิมพ์ การพิมพ์ซิลค์สกีน
การทำตรายาง และการตัดเล่มหนังสือ สมุด และแบบพิมพ์ การตรวจนับและมัดหีบห่อ
ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร สอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน :

ทักษะ
ตามเอกสาร สอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน :

สมรรถนะ
ตามเอกสาร สอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการของ กรมสารบรรณทหารเรือ

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :