กรมควบคุมมลพิษ

ที่อยู่ : 92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านการควบคุมอาคาร)   ( บัดนี้ - 14 พฤษภาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
7 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
กรมควบคุมมลพิษ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (ด้านการควบคุมอาคาร)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ดังนี้
ตามเอกสาร ทางวิศวกรรมการจัดการ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการและความปลอดภัย ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโยธา
ตามเอกสาร ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทางการจัดการงานช่างและผังเมือง
ตามเอกสาร ทางอุตสาหกรรม ทางโยธา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ควบคุมดูแลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร และสถานที่ ของกรมควบคุมมลพิษ
๒. ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ระบบลิฟต์ ระบบการจัดการกากของเสีย ของกรมควบคุมมลพิษ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :