สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ที่อยู่ : ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทรงคุณวุฒิ    ( บัดนี้ - 5 กรกฎาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
4 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทรงคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน : 80000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิศวกรรมขนส่งทางราง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดของโครงการจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการ (Feasibility Study : FS) โดยเน้นความสามารถทางด้านวิศวกรรมเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของรัฐบาล
2. ศึกษาแนวทางและรูปแบบการระดมทุนใหม่ๆ
3. การให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการระดมทุน แหล่งเงินทุนที่เหมาะสม
4. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5. ประเมินผลการดำเนินโครงการที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านการบริหารโครงการหรือการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมการขนส่งทางราง การคมนาคมขนส่ง เศรษฐศาสตร์ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ การประมวลผล แบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) และการติดตามผลกระทบแวดล้อมของโครงการ เมื่อโครงการลงทุนดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว รวมทั้งมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการในระดับประเทศ อย่างน้อย 5 ชิ้น
วิธีการประเมิน : ด้วยวิธีการสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :