สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ที่อยู่ : ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ( 12 มิถุนายน - 21 มิถุนายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร
6 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการจัดการหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน ทางบริหารภาครัฐ
และภาคเอกชน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระยะสั้น ตามเอกสาร ยาว (แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ) รวมทั้งจัดหาและจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรของ สศค. ตามแผน
(2) จัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.)
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ (หรือบุคคลภายนอก) ไปศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) รัฐบาลต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก ADB และอื่น ๆ
ตั้งแต่การคัดเลือก การอนุมัติ การทำสัญญา การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการรวบรวมรายงานผลการศึกษา/การฝึกอบรม
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการไปศึกษาภายในประเทศของข้าราชการทั้งกรณีรับทุนและใช้ทุนส่วนตัว ตั้งแต่การคัดเลือก การอนุมัติ การทำสัญญา และการรวบรวมรายงานผลการศึกษา
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการไปฝึกอบรม/สัมมนาทั้งในและต่างประเทศของผู้บริหารและระดับเชี่ยวชาญ
ขึ้นไป ตั้งแต่การคัดเลือก การอนุมัติ การทำสัญญา (ถ้ามี) และการรวบรวมรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ
(7) จัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการฝึกอบรม การจัดหาวิทยากร/สถานที่ฝึกอบรม การอนุมัติโครงการ การประสานผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการประเมินผลโครงการ
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายนอกในประเทศ
ตั้งแต่การคัดเลือก การอนุมัติ การทำสัญญา (ถ้ามี) และการรวบรวมรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา
(9) จัดทำรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน และคำรับรองการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบ PMQA ของสำนัก
(10) ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
(11) ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ และอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(12) จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี
(13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :