สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่ : กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ)   ( 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563 )

รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

อนึ่ง หลักฐานในการสมัครที่จำเป็นและต้องมีในการยื่นพร้อมใบสมัคร (ไม่อนุญาตให้นำเอกสารมาเพิ่มเติมภายหลังจากวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือวันที่ 6 มีนาคม 2563 ทุกกรณี) ประกอบด้วย
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถาบันการศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือวันที่ 6 มีนาคม 2563 จำนวน ๑ ฉบับ
2. สำเนาสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ
จำนวน ๑ ฉบับ
3. หลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL , TOEIC , IELTS หรือผลคะแนนสอบจากสถาบันการศึกษา CU ตามเอกสาร TEP , TU ตามเอกสาร TEP , KU ตามเอกสาร TEP หรือจากหน่วยงานอื่น
ที่เทียบเท่ากัน และมีมาตรฐาน
ทางวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่หมดอายุแล้วสามารถใช้สมัครฯ ได้)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติงาน
(1) ดำเนินการร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
(2) สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศ
(3) รวบรวมข้อมูล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความรวมมือระหว่างประเทศ
(4) สนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อให้
การประชุมเจรจาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
(5) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานความร่วมมือ เพื่อดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
(6) ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
ร่วมวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) การประสานการทำงานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตาม
ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 10. ความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 11. การบริหารจัดการข้อมูล 12. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 13. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ตามเอกสาร ทักษะ
1. การใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension) 2. แปลความหมาย สรุปความจากข้อความ หรือบทความ ตามเอกสาร จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ตามเอกสาร จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 3. เขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5๐ และได้คะแนนประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินเท่ากันอีก จะพิจารณาจากลำดับที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :