โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ร.ร.สาธิตมศว ฝ่ายประถม รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7-1326 (บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2563)

ประกาศรับสมัคร
29 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7-1326 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


ตำแหน่งวิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1326
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด มีทักษะในการออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี และมีประสบการณ์ด้านงานอาคารอย่างน้อย 1 ปี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. วางแผน ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานเป็นไปตามแผนและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
2. เขียนแบบ จัดทำรายละเอียดประกอบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม
3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานช่างประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. ควบคุม กำกับดูแลงานซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคาร งานระบบไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล สาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน รวมทั้งวางแผนวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในงานระบบต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
5. ควบคุม กำกับดูแลการทำงานของบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยเป็นไปตามเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
6. จัดทำขอบเขตงาน รายละเอียดประกอบตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
7. จัดทำข้อมูลการใช้พลังงาน วิเคราะห์การใช้พลังงานและหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน
8. ตรวจหน้างาน จัดทำข้อมูลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 174 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-649-5000 ต่อ 15682 หรือ 02-6623180-6 ต่อ 1299
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :