คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (1) 7 – 4049 (1 - 31 กรกฎาคม 2563)

ประกาศรับสมัคร
29 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (1) 7 – 4049 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ตำแหน่งวิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4049
สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานในการ ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในสถาบันการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. สนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ดูแล ตรวจสอบ
เพื่อซ่อม ทดสอบ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุการเรียนการสอน ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิชาปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม
2. สนับสนุนตามการร้องขอจากภาควิชาต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านวิศวกรรม ผ่าน
ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
3. ออกแบบ คำนวณ ควบคุม ติดตั้ง หรือประกอบสิ่งใดๆ ซ่อมแซมบำรุงรักษาในด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา หาข้อมูลและสถิติต่างๆ ทางวิศวกรรม เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานวิศวกรรม ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี
5. ให้บริการวิชาการ และบริการวิชาชีพ ด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรม
ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
6. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ วางแผนการซ่อมบำรุง และร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
7. ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
8. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
10. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทุก 6 เดือน พร้อมทั้งระบุ
ปัญหา - อุปสรรค (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
11. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :