สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ศูนย์ราชการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สคบ. รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2552)

ประกาศรับสมัคร
26 พฤศจิกายน 2552
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปดังนี้

1. นิติกร 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย

2. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์

4. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมประยุกต์ ที่เป็นเว็บเทคโนโลยี โดยใช้ภาษาอย่างน้อยดังนี้ PHP หรือ ASP หรือ JAVA - มีประสบการณ์ในการใช้งานฐานข้อมูลประเภท RDBMS และการใช้ภาษา SQL ประมวลผลข้อมูล

5. นักประชาสัมพันธ์

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์

6. เจ้าหน้าที่ธุรการ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดเว็บไซต์ http://www.ocpb.go.th หัวข้อ "การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" หรือ http://job.ocbp.go.th

2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

4. นำแบบฟอร์มการชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบสำหรับตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ตำแหน่งนิติกร เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนักประชา สัมพันธ์) จำนวน 130 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบสำหรับตำแหน่ง ในกลุ่มงานบริการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน 80 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 50 บาท

- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

- จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และเลขประจำตัวสอบ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2552

- ผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียว และครั้งเดียวเท่านั้น

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายติดไว้ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักปรากฏชัดเจน

- หลักฐานที่ต้องนำมายื่นก่อนวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ขนาด 1x1.5 นิ้ว และ ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และใบเสร็จรับเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายติดไว้ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักปรากฏชัดเจน และสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.

5. หลักฐานการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร ประกาศ นียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง ที่สมัคร และสำเนา อย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร แล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

ในกรณีที่ได้รับปริญญาบัตรโดยได้สำเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญามาก่อน ให้นำอนุปริญญาประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ของการศึกษาดังกล่าว และสำเนา จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ มายื่นด้วย

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

7. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อ ลงวันที่กำกับไว้ พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ยื่นหลักฐาน พร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ที่เว็บไซต์ http://www.ocpb.go.th หัวข้อ "การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" หรือ http://job.ocpb.go.th

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.ocpb.go.th หัวข้อ "การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" หรือ http://job.ocpb.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


เว็บไซต์
http://www.ocpb.go.th
http://job.ocpb.go.th

นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

0.46800088882446