สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับวุฒิม.6 - ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัคร
5 พฤษภาคม 2553
รายละเอียด
กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์และงานด้านธุรการอัตราเงินเดือน 6,500 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- วุฒิ ม.6, ปวช.-ปริญญาตรี ด้านโสตทัศนศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการถ่ายภาพ นิเทศศาสตร์ วารสาร ศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพและวิดีโอ

- มีความขยัน อดทน สามารถทำงานนอกเวลาได้

- มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ปฏิบัติงานด้านการผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ปฏิบัติงานด้านการโสตทัศนูปกรณ์ การถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ ผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

- ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตัดต่อภาพ วิดีโอและเสียง

- ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครโดยตรงได้ที่ กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0-2628-6179 หรือส่งประวัติการศึกษาและทำงาน (Resume) พร้อมสแกนรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครมาทางอีเมล Fugith@hot-mail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 (เว้นวันหยุดราชการ)เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

- รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ฉบับเว็บไซต์
http://www.sueksa.go.th


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

0.15600085258484