มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ที่อยู่ : 264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (23-31 สิงหาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร
19 สิงหาคม 2553
รายละเอียด
ด้วยสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติฌฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัคร 23 - 31 สิงหาคม 2553
เว็บไซต์
http://www.bpc.rmutr.ac.th
http://www.bpc.rmutr.ac.th/document/11082553.pdf

นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

0.40560102462769