มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่อยู่ : 330 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000


มหาวิทยาลัยนครพนม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2554)

ประกาศรับสมัคร
16 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่)

อัตราเงินเดือน 10,010 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ หรืองานธุรการ ในสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 3 ปี (แสดงหลักฐาน)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนครพนม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร
- ความรู้ความสามารถ
ข้อ 1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์และภาษาไทย) 1.2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

- ทักษะ
ข้อ 2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 2.1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีให้ปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์

- สมรรถนะ
ข้อ 3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 3.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

วิธีการประเมิน
โดยวิธีสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยนครพนม

0.28079986572266