เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่ : บ้านสะอาดนาทม ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ รับนายช่างโยธา (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554)

ประกาศรับสมัคร
17 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียด
สำนักงานก่อสร้าง 1 (เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,000 - 12,000 บาท

คุณสมบัติ
1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
ด้านก่อสร้าง / โยธา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office, AutoCAD และ 3D เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการถอดแบบ คำนวณปริมาณงาน และประมาณราคางานได้
เป็นอย่างดี

หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารและหลักฐานมายื่นในวันสมัคร ดังนี้
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
2. หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา
3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
4. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สถานที่ทำงาน สำนักงานก่อสร้าง 1 (โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์) บ้านสะอาดนาทม ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองที สำนักงานก่อสร้าง 1 (โครงการปรับปรุงฯ ลำปาว จ.กาฬสินธุ์) เขื่อนลำปาว
ติดต่อสอบถามได้ที นายธนพล สงวนตระกูล เบอร์โทร 08-1670-9885 หรือ 08-3408-5678

เปิดรับสมัครงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

0.56160092353821