มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี / ภาษาไทย

ประกาศรับสมัคร
16 สิงหาคม 2555
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,360 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี และ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี
3. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 ปี
4. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำโครงการสอนและจัดเตรียมสื่อหรือนวัตกรรมการศึกษา เพื่อใช้ในการสอน
3. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา
4. ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมงานวิชาการที่รับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครสอบจะได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบปฏิบัติการสอน และการสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน :
1. สอบภาคปฏิบัติการสอน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) โดยให้เตรียมเอกสารการสอนและสื่อการสอนในรายวิชาด้านการบัญชี (เวลา 30 นาที) 2. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
อัตราเงินเดือน : 18,360 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย และ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกไทยคดีศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50
4. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำโครงการสอนและจัดเตรียมสื่อหรือนวัตกรรมการศึกษา เพื่อใช้ในการสอน
3. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา
4. ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมงานวิชาการที่รับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครสอบจะได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบปฏิบัติการสอน และการสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน :
1. สอบภาคปฏิบัติการสอน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) โดยให้เตรียมเอกสารการสอนและสื่อการสอนในรายวิชาภาษาไทย (เวลา 30 นาที) 2. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

ปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

0.62400102615356