มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่อยู่ : 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000


มหาวิทยาลัยนครพนม รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2555)

ประกาศรับสมัคร
7 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ประจำวิทยาลัยการอาชีพธาุตุพนม)
1.1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
1.2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
1.3. มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารงานทั่วไปในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี (แสดงหลักฐาน)
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
2.1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
2.2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
2.3. มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารงานทั่วไปในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี (แสดงหลักฐาน)

3. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติหน้าที่ประำกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี)
3.1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงินและธนาคาร
3.2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
3.3. มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารงานทั่วไปในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี (แสดงหลักฐาน)
3.4. หากมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบบริหารงานการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ปิดรับสมัคร 16 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
http://www.npu.ac.th


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยนครพนม

0.32760095596313