มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ ( 21 - 25 มกราคม 2556 )

ประกาศรับสมัคร
15 มกราคม 2556
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11160 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
๒. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี
๓. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๔. หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการวิจัยจะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รับผิดชอบงานด้านแผนกวิจัยและพัฒนาวิชาการ
๒. รับผิดชอบงานด้านแผนกบริการวิชาการ
๓. ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแห น่ง (๑๐๐ คะแนน) ตามเอกสาร สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณด้านวิจัยและกระบวนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ( ๑๐๐ คะแนน) ตามเอกสารสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณด้านวิจัยและกระบวนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ตามเอกสารสอบสัมภาษณ์

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

0.34319996833801