มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 17 - 21 มิถุนายน 2556 )

ประกาศรับสมัคร
13 มิถุนายน 2556
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี บัญชีบัณฑิต ศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี)
๒. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีระบบ GFMIS ของหน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบ GFMIS เช่น การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากคลัง จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการรับเงินและจ่ายเงิน และจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ด้านความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบ GFMIS เช่น การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากคลัง จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการรับเงินและจ่ายเงิน และจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เป็นต้น
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
๑ ประวัติและประสบการณ์ ๒ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ๓ ความรู้ ๔ เจตคติต่อวิชาชีพ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

0.23399996757507