กรมการจัดหางาน

ที่อยู่ : ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 11 กันยายน 2556 )

ประกาศรับสมัคร
3 กันยายน 2556
รายละเอียด
กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960.ตามเอกสาร บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางวิชาการเงินและการบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต มีความถูกต้องของงาน รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ๖.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๖.๒ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑(การสอบข้อเขียน) และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒(การสอบสัมภาษณ์) แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมการจัดหางาน

0.29640102386475