สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่อยู่ : กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( 28 สิงหาคม - 22 กันยายน 2557 )

ประกาศรับสมัคร
22 สิงหาคม 2557
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 17,500ตามเอกสาร19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑) ดำเนินการศึกษา รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒) กำกับ ดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ และระบบทะเบียน
ประวัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรอุดมศึกษา เพื่อใช้ในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลอุดมศึกษา การกำหนดนโยบายการพัฒนาบุลากร การกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล และการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการดำเนินงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
อธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
๔. ด้านการบริการ
๑) ให้คำแนะนำชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลแก่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๒) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
๔) ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ตามเอกสาร๒๕๕๙)
๕) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และแผนอุดมศึกษา
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๒) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
๓) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย (การเขียนเรียงความ และย่อความ)
๒. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
โดยวิธีสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่นๆ ที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

0.31200003623962