กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ที่อยู่ : 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ�� ( 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 )

ประกาศรับสมัคร
28 มกราคม 2558
รายละเอียด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ :
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพผู้รับฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ทักษะ/สมรรถนะ :
สมรรถนะหลักทั้ง 5 สมรรถนะ ได้แก่
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทำงานเป็นทีม

สมัครด้วยตนเองที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักบริหารกลาง

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

0.32760000228882