กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ที่อยู่ : 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ�� ( 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 )

ประกาศรับสมัคร
28 มกราคม 2558
รายละเอียด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
1. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือ
4. สาขาวิชาทางจิตวิทยา
และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง รวมทั้งศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัย และให้บริหารทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
2. ให้บริการการปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครองพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารช่วยเหลือตนเองได้
3. รวบรวม ประมวล สรุป จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
4. สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทำรายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการสถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูล การวางแผน การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐาน และการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
5. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์
6. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการพัฒนาและวางแผนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. วิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน
- ความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์และด้านการจัดสวัสดิการสังคม
- ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธี อื่นใดเพิ่มเติม เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

0.45240092277527