กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ�� ( 25 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2558 )

ประกาศรับสมัคร
18 พฤษภาคม 2558
รายละเอียด
กรมควบคุมมลพิษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง


รายละเอียดวุฒิ :
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
(๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการเผยแพร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะความคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร ในการเผยแพร ขาวสารและความรู เพื่อใหการปรับปรุงงานดานการเผยแพรของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น
(2) ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลทางวิชาการและวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใชประกอบ ในการจัดทําแผนงานโครงการและการเผยแพรกจิกรรม ความรู ของหนวยงาน
(3) ร่วมศึกษาวิจัย ดานการเผยแพรกิจกรรมขาวสาร ความรู และสรุปผลการศึกษา เพื่อใช ประกอบในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการการดําเนินงานเผยแพรกิจกรรม ข่าวสาร ความรูของหนวยงาน และเผยแพรแกหนวยงานอื่น
(4) สํารวจ รวบรวม วิเคราะห ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของกลุมเปาหมาย เพื่อใชในการ กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตรและโครงการเกี่ยวกับการดําเนินงานเผยแพร กิจกรรม ขาวสาร ความรู
(5) เรียบเรียงขาวสาร บทความ เพื่อเผยแพรแกกลุมเปาหมายผานสื่อ และชองทางการ เผยแพรต่าง ๆ
(6) จัดทําสื่อ เพื่อเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ความรูของหนวยงานแกกลุมเปาหมาย ผ่านช่องทางสื่อสารตาง ๆ
(7) ดําเนินการเผยแพรกิจกรรม ความรู และประสานงานการเผยแพรกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และทัศนคติแกประชาชนเกี่ยวกับความรูและขาวสารผลงานของหนวยงาน ผานสื่อและชองทางการเผยแพรตาง ๆ
(8) กํากับดูแลการเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ความรู เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และเขาถึง กลุมเปาหมาย
(9) รวมดําเนินการประเมินผล การดําเนินงานเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ความรู เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(10) จัดทําระบบและฐานขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานดานการเผยแพร กิจกรรม ขาวสาร ความรู เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด ความ รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

4. ดานการบริการ
(1) ใหบริการขอมูลขาวสาร เพื่อการเผยแพรเบื้องตนแกสวนราชการ หนวยงาน องคกร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
(2) ใหคำปรึกษา แนะนํา ความรูเบื้องตนแกบุคคลผูที่สนใจทั่วไป เพื่อเปนประโยชนและ สรางความเข้าใจแกบคุคลทั่วไป
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๒. การเรียบเรียงข่าวสาร บทความ
๓. การเขียนบทความทางวิชาการ
๔. การจัดทำหนังสือสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
๕. การดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สมัครทางอินเตอร์เน็ต http://job.pcd.go.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 25 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมควบคุมมลพิษ

0.32760095596313