กรมควบคุมมลพิษ

ที่อยู่ : 92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400


กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)   ( ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558 )

ประกาศรับสมัคร
15 กันยายน 2558
รายละเอียด
กรมควบคุมมลพิษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสาน ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ และเตือนภัยด้านมลพิษ
2. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน กรณีเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง
3. สนับสนุนข้อมูลด้านมลพิษของจังหวัดระยองให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง
4. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุม แก้ไข และติดตาม
เฝ้าระวังปัญหามลพิษ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ภาค ก. (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง) 100 คะแนน ตามเอกสาร ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามขอบข่ายงานที่ปฏิบัติและ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ภาค ข. (ความพร้อมในการปฏิบัติงาน) 100 คะแนน พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ พิจารณาจากความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ พิจารณาจากท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ
วิธีการประเมิน :

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาค ข. จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ภาค ก. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบภาค ก. และ ภาค ข. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมควบคุมมลพิษ

0.2184009552002