กรมควบคุมมลพิษ

ที่อยู่ : 92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400


ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ( ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558 )

ประกาศรับสมัคร
21 กันยายน 2558
รายละเอียด
กรมควบคุมมลพิษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมควบคุมมลพิษ

0.31200003623962