สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ที่อยู่ : ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 พฤศจิกายน 2558 )

ประกาศรับสมัคร
6 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. การศึกษา วิเคราะห์ การวางระบบ การพัฒนาระบบงาน
2. การจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การขอใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
3. การจัดหาระบบข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาระบบ การรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล เพื่อการประมวลผลการเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงาน
4. การจัดทำ และออกแบบระบบงานให้กับส่วนราชการ
5. ติดต่อประสานงาน กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบการโปรแกรมและระบบการจัดการฐานข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

0.32760000228882