กองทัพเรือ

ที่อยู่ : กรมกำลังพลทหารเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600


กรมยุทธการทหารเรือ  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง ( ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 )

ประกาศรับสมัคร
1 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียด
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมยุทธการทหารเรือ
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
เพศชาย/หญิง
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
มีความรู้ภาษาไทย ตามเอกสาร อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานในการเปิด ปิดสำนักงาน
2. ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงานและทรัพย์สินของทางราชการ
3. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยงต่างๆ
4. รับ ส่งหนังสือราชการทั้งในและนอกสำนักงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยงกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กองทัพเรือ

0.26520085334778