มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( บัดนี้ - 13 ธันวาคม 2559 )

ประกาศรับสมัคร
13 ธันวาคม 2559
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานชั่วคราว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : เพศหญิง/เพศชาย
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ในระดับดี
มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
มีความคิดสร้างสรรค์และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีประสบการณ์ทำงานเอกสารหรือทำงานวิจัย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานภายในและภานยอกเพื่อให้เกิดความร่วมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร ตำราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา งานบริการสังคมและงานบริการวิชาการ เป็นต้น
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย หลักสูตร การสร้างและพัฒนาสาขาวิชา
การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผลดำเนินการและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบัติ
การจัดทำเอกสารและฐานข้อมูลของสาขาวิชา
การจัดประชุมอบรมและสัมมนาของสาขาวิชา ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Microsoft office

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.31200098991394